PHP数组的定义与使用

梓逸
2021-07-01 / 0 评论 / 2 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年11月17日,已超过14天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

在PHP中数组能够在单个变量中存储多个值

数组又分为

 1. 索引数组 - 带有数字 ID 键的数组
 2. 关联数组 - 带有指定的键的数组,每个键关联一个值
 3. 多维数组 - 包含一个或多个数组的数组

定义一个索引数组

<?php
  $arr=['张三','李四','王五'];
  echo $arr[1];//李四
?>

索引数组使用下标对值进行输出

定义一个关联数组

<?php
  $arr=['name'=>'张三','age'=>'18'];
  echo $arr['name'];//张三
?>

关联数组使用键名进行输出

多维数组:

<?php
  $arr=array(
    array('id'=>'1','name'=>'张三'),
    array('id'=>'2','name'=>'李四')
  );

  var_dump($arr[0]['name'])//string '张三' (length=6)
  var_dump($arr[1]['name'])//string '李四' (length=6)
?>

使用foreach遍历一个多维数组

<?php
  $arr=array(
    array('id'=>'1','name'=>'张三'),
    array('id'=>'2','name'=>'李四')
  );

  foreach($arr as $key=>$value){
  foreach($value as $key2=>$value2){
    echo $value2;
  }
    
  }

0

评论

博主关闭了所有页面的评论